What To Do If Your Brain Always Goes todotodo ♪♪

https://ngtrangtee.github.io/JavaScript%20DOM/jsdom-bai6/buoi-6/index-bai6.html

IMG Files

HTML Code

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Todo</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" />
  <link
   href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,400;0,600;0,700;0,800;1,400&display=swap"
   rel="stylesheet"
  />
  <link rel="stylesheet" href="./css/style.css" />
 </head>

 <body>
  <div class="container">
   <h1>Todo List</h1>

   <!-- Box Nhập công việc -->
   <div class="todo-input">
    <input
     type="text"
     placeholder="Nhập công việc"
     id="todo-input"
     autocomplete="off"
    />
    <button id="btn-add">Thêm</button>
    <button id="btn-update">Edit</button>
   </div>

   <!-- Box chọn option (all - Hoàn thành - Chưa hoàn thành) -->
   <div class="todo-option">
    <div class="todo-option-item">
     <input
      type="radio"
      name="todo-option-item"
      id="all"
      checked
      value="1"
     />
     <label for="all">All</label>
    </div>
    <div class="todo-option-item">
     <input type="radio" name="todo-option-item" id="unactive" value="2" />
     <label for="unactive">Chưa hoàn thành</label>
    </div>
    <div class="todo-option-item">
     <input type="radio" name="todo-option-item" id="active" value="3" />
     <label for="active">Hoàn thành</label>
    </div>
   </div>

   <!-- Danh sách todo -->
   <div class="todo-container">
    <div class="todo-list">
     <div class="todo-item active-todo">
      <div class="todo-item-title">
       <input type="checkbox" checked />
       <p>Làm bài tập Javascript Phần array + string</p>
      </div>
      <div class="option">
       <button class="btn btn-update">
        <img src="./img/pencil.svg" alt="icon" />
       </button>
       <button class="btn btn-delete">
        <img src="./img/remove.svg" alt="icon" />
       </button>
      </div>
     </div>
     <div class="todo-item">
      <div class="todo-item-title">
       <input type="checkbox" />
       <p>Mua đồ ăn trưa</p>
      </div>
      <div class="option">
       <button class="btn btn-update">
        <img src="./img/pencil.svg" alt="icon" />
       </button>
       <button class="btn btn-delete">
        <img src="./img/remove.svg" alt="icon" />
       </button>
      </div>
     </div>
     <div class="todo-item active-todo">
      <div class="todo-item-title">
       <input type="checkbox" checked />
       <p>Đá bóng</p>
      </div>
      <div class="option">
       <button class="btn btn-update">
        <img src="./img/pencil.svg" alt="icon" />
       </button>
       <button class="btn btn-delete">
        <img src="./img/remove.svg" alt="icon" />
       </button>
      </div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="delete-all">
    <button id="btn-delete-all">Delete All</button>
   </div>
  </div>

  <script src="./js/main.js"></script>
 </body>
</html>

CSS Code

* {
 padding: 0;
 margin: 0;
 box-sizing: border-box;
}

body {
 font-family: "Open Sans", sans-serif;
 color: #fff;
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 height: 100vh;
 background: #f4eee8;
}

img {
 display: inline-block;
 max-width: 100%;
 object-fit: cover;
}

.container {
 background-color: #325288;
 padding: 50px 0;
 box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2);
 border-radius: 4px;
}

h1 {
 text-transform: capitalize;
 text-align: center;
 margin-bottom: 30px;
 font-weight: normal;
 font-size: 2.6rem;
 letter-spacing: 0.05em;
 color: #fff;
}

.todo-input {
 height: 3rem;
 padding: 0 50px;
}

.todo-input input {
 min-width: 350px;
 height: 100%;
 line-height: 40px;
 border: none;
 padding-left: 6px;
 padding-right: 6px;
 outline: none;
}
.todo-input input:focus {
 outline: none;
}
.todo-input button,
.delete-all button {
 text-transform: uppercase;
 display: inline-block;
 height: 100%;
 padding: 0 1.3rem;
 border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
 background-color: #114e60;
 color: #fff;
 cursor: pointer;
 transition: all 0.3s ease;
 outline: none;
}

.todo-input button:hover,
.delete-all button:hover {
 opacity: 0.6;
}

#btn-update {
 display: none;
}

.todo-option {
 display: flex;
 justify-content: flex-end;
 padding: 1rem 50px 0;
}

.todo-option-item {
 border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
 padding: 6px;
 margin-left: 6px;
 font-size: 14px;
 display: flex;
 align-items: center;
}

.todo-option-item input {
 margin-right: 4px;
}

.todo-container {
 margin-top: 20px;
}

.todo-item {
 display: flex;
 justify-content: space-between;
 border-bottom: 1px solid #f4f4f4;
 margin-bottom: 6px;
 padding: 15px 50px;
 font-size: 16px;
 background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
}

.todo-item.active-todo .todo-item-title p {
 position: relative;
 font-style: italic;
}

.todo-item.active-todo .todo-item-title p::after {
 content: "";
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 50%;
 height: 2px;
 width: 100%;
 background-color: #fff;
}

.todo-item-title {
 display: flex;
 align-items: center;
}

.todo-item-title input {
 margin-right: 6px;
}

.btn {
 opacity: 0;
 border: none;
 outline: none;
 background-color: transparent;
 cursor: pointer;
 font-size: 20px;
 transition: all 0.2s ease-in;
}
.todo-item:hover .btn {
 opacity: 1;
}

.btn img {
 display: inline-block;
 width: 20px;
 height: 20px;
}

.todos-empty {
 padding-left: 50px;
 font-style: italic;
}

JS Code

let todos = [
//  {
//   id: randomId(),
//   title: "Coding homework",
//   status: false,
//  },
//  {
//   id: randomId(),
//   title: "Edit Podcast",
//   status: false,
//  },
//  {
//   id: randomId(),
//   title: "Business Analytics Individual Quiz",
//   status: true,
//  },
];

const todoListEl = document.querySelector(".todo-list");
const todoInputEl = document.querySelector("#todo-input");
const btnAdd = document.querySelector("#btn-add");
const btnUpdate = document.querySelector("#btn-update")
const btnDelete = document.querySelector("#btn-delete-all")

const inputs = document.querySelectorAll(".todo-option-item input");

function getValueOption() {
 for (i = 0; inputs.length; i++) {
  if (inputs[i].checked == true) {
   return Number(inputs[i].value); //convert ra số
  }
 }
}

// Hiển thị lên trên giao diện
function renderToDo(arr) {
 // Làm rỗng array
  let newArr;
  let valueOption = getValueOption();
   switch (valueOption) {
    case 1: //lấy tất cả cv
     newArr = [...arr]; //... là clone ra một mảng mới, khoogn ảnh huo
     break;

    case 2: //Lấy cx hoàn thanh
     newArr = arr.filter((todo) => todo.status == false);
     break;

    case 3: //Lấy cv chưa hoàn thành
     newArr = arr.filter((todo) => todo.status == true);
     break;

    default:
     newArr = [...arr];
     break;
   }
 todoListEl.innerHTML = "";
 // Array rỗng -> Hiển thị không có công việc trong danh sách
 // Có data -> Render bình thường
 if (newArr.length == 0) {
  todoListEl.innerHTML = `<p class="todos-empty">Không có công việc trong danh sách</p>`;
  return; //để kết thúc
 }
 for (let i = 0; i < newArr.length; i++) {
  const t = newArr[i];
  todoListEl.innerHTML += `
    <div class="todo-item ${t.status ? "active-todo" : ""}">
          <div class="todo-item-title">
            <input type="checkbox"
            ${t.status ? "checked" : ""}
            onclick="toggleStatus(${t.id})"
            >
            <p>${t.title}</p>
          </div>
          <div class="option">
            <button class="btn btn-update"
            onclick="updateTodo(${t.id})">
              <img src="./img/pencil.svg" alt="icon">
            </button>
            <button class="btn btn-delete"
            onclick="deleteTodo(${t.id})"
            >
              <img src="./img/remove.svg" alt="icon">
            </button>
          </div>
        </div>`;

 }

 // Lọc - Lấy ra value trong input filter - duyệt qua 3 ô input, lấy ra ô nào có trạng thái checked, lấy ra value -1,2,3
 // Lọc - Dựa vào value để lọc ra các công việc tương ứng
 // Lọc - Hiển thị công việc sau khi lọc
 //Tạo ra mảng rỗng để ứng kết quả sau khi lọc
}
renderToDo(todos);

// Không truy cập vào dom được nên không dùng eventListener được

// Random ID
function randomId() {
 return Math.floor(Math.random() * 99999 + 1);
}
console.log(todos);

// thay đổi trạng thái
  // Duyệt mảng todos, tìm công việc có id = id truyền vào
  // Nếu status = true > Chuyển thành false
  // Nếu status = false > chuyển thành true
  // gọi renderTodo() để hiện thị lại trên giao diện
function toggleStatus(id) {
 for (let i = 0; i < todos.length; i++) {
  if (id == todos[i].id) {
   if (todos[i].status == false) {
    todos[i].status = true;
   } else {
    todos[i].status = false;
   }
   //  Hoặc: todos[i].status = !todos[i].status
  }
  }
setDataToLocalStorage(todos);
 renderToDo(todos);
}

// todos[i] là object
// todos là mảng
// id là số
// i là vị trí

// Xóa phần tử trong todos
// Duyệt mảng todos, tìm công việc có id trùng với id truyền vào trong func
// Xóa đi - dùng splice
// Sau khi xóa, gọi lại renderTodo() để hiển thị lại
function deleteTodo(id) {
 for (let i = 0; i < todos.length; i++) {
  if (id == todos[i].id) {
   todos.splice(i, 1);
  }
  }
setDataToLocalStorage(todos);
 renderToDo(todos);
}

// Thêm công việc
// 1. Lấy dữ liệu từ ô input, gắn vào 1 biến "title" /
// 2. Kiểm tra dữ liệu có trống hay không, nếu có thì thông báo => return
// 3. Tạo ra cấu trúc của new todos
// id: random ngẫu nhiên (gọi function createId())
// title: Nội dung trong ô
// status: false
// 4. Push new todo vào todos
// 5. Gọi renderTodo để hiển thị lại

btnAdd.addEventListener("click", function () {
 title = todoInputEl.value;
 if (title == "") {
  alert("Cannot leave task blank");
  return;
 } else {
  let newTodos = [
   {
    id: randomId(),
    title: title,
    status: false,
   },
  ];
  todos.push(...newTodos);
 }

 // or: let newTodo = {
 // id: randomId(),
 // title: title,
 // status: false,
 // }
setDataToLocalStorage(todos);
 renderToDo(todos);
 todoInputEl.value = ""; //clear nội dung trong ô input
});

// Lọc công việc
  // truy cập vào ô input
  // Dùng vòng lặp để lắng nghe sự kiện, tại 1 thời điểm chỉ có 1 cái được click
  // để itmf ra ô input có thuộc tính check
  // Lấy ra value là 1 khi click vào all
  // Có thể sử dụng if else hoặc switch case để lọc
  // Khi họ check thì lại render một lần nữa
for (let i = 0; i < inputs.length; i++) {
 inputs[i].addEventListener("change", function () {
  renderToDo(todos);
 });
}

// Sửa
  // Truy cập vào nút sửa, ô input, nút thêm 
  // Lấy title
  // Chuyển title lên ô input
  // Ẩn nút thêm, thêm nút sửa
  // Đổi nút thêm thành nút sửa
  // chuyển nội dung input vào lại vị trí đó
function updateTodo(id) {
  for (let i = 0; i < todos.length; i++) {
    if (id == todos[i].id) {
      idUpdate = todos[i].id
      todoInputEl.value = todos[i].title
      btnAdd.style.display = "none"
      btnUpdate.style.display = "inline-block"
    }
  }
}

let idUpdate = 0

btnUpdate.addEventListener("click", function () {
  let content = todoInputEl.value
  console.log(idUpdate)
  for (let i = 0; i < todos.length; i++) {
    if (idUpdate == todos[i].id) {
      todos[i].title = content
    }
  }
  setDataToLocalStorage(todos)
  renderToDo(todos)
})

// + Lấy title, chuyển lên ô input, đổi nút thêm thành nút sửa
// +tạo ra một cái modal giữa màn hình và sửa ở đấy (xem trên bootstrap)


// lưu dữ liệu vào local storage - giống ranking
  // Lấy ra data
function getDataFromLocalStorage() {
 let dataLocal = localStorage.getItem("todos");
 // Nếu có dữ liệu thì gán vào
 if (JSON.parse(dataLocal)) {
  todos = JSON.parse(dataLocal)
 } else {
  todos = []
 }
 // Gọi renderRanking truyền vào mảng ranking để hiển thị
 renderToDo(todos)
}

  // Lưu data vào
function setDataToLocalStorage(arr) {
 // Chuyển sang dạng JSON rồi lưu vào
localStorage.setItem('todos', JSON.stringify(arr))
}
getDataFromLocalStorage();
// Gọi function init ra
// onload là khi trang web load xong html, css (đã xuất hiện dom), thì init mới xuất hiện
    
// Xóa hết
btnDelete.addEventListener("click", function () {
  todos = []
  setDataToLocalStorage(todos);
  renderToDo(todos)
})
// Sắp xếp (theo trạng thái, ngày tạo, mức ưu tiên, deadline) - phải thêm một số thuộc tính vào trực tiếp nút input (ngày tạo, mức độ ưu tiên)

I might things to do but I’m always open for a meaningful conversation.


Trang (Tee) Thao Nguyen