How Lucky Are You?

https://ngtrangtee.github.io/JavaScript%20DOM/buoi-9/index.html

HTML Code

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;300;400;500;700;900&display=swap" rel="stylesheet">
    <link href="http://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="./css/style.css">
    
    <title>Roll Point</title>
  </head>

  <body>
    <div class="wrapper clearfix">
      <!-- Người chơi 1 -->
      <div class="player-0-panel active">
        <div class="player-name" id="name-0">Player 1</div>
        <div class="player-score" id="score-0">0</div>
        <div class="player-current-box">
          <div class="player-current-label">Điểm</div>
          <div class="player-current-score" id="current-0">0</div>
        </div>
      </div>
      
      <!-- Người chơi 2 -->
      <div class="player-1-panel winner">
        <div class="player-name" id="name-1">Winner!</div>
        <div class="player-score" id="score-1">0</div>
        <div class="player-current-box">
          <div class="player-current-label">Điểm</div>
          <div class="player-current-score" id="current-1">0</div>
        </div>
      </div>
      
      <!-- Các nút điều khiển game -->
      <button class="btn-new"><i class="ion-ios-plus-outline"></i>Game mới</button>
      <button class="btn-roll"><i class="ion-ios-loop"></i>Lắc xúc xắc</button>
      <button class="btn-hold"><i class="ion-ios-download-outline"></i>Lưu điểm</button>
      
      <!-- Nhập mức điểm -->
      <input type="text" placeholder="Mức điểm" class="final-score">
      
      <!-- Hiển thị xúc xắc -->
      <img src="./img/dice-1.png" alt="Dice" class="dice" id="dice-1">
      <img src="./img/dice-5.png" alt="Dice" class="dice" id="dice-2">
    </div>
  
    <script src="./js/main-part3.js"></script>
  </body>
</html>

CSS Code

.final-score {
  position: absolute;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  top: 520px;
  color: #555;
  font-size: 18px;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  text-align: center;
  padding: 10px;
  width: 160px;
  text-transform: uppercase;
}

.final-score:focus {
  outline: none;
}

#dice-1 {
  top: 120px;
}

#dice-2 {
  top: 250px;
}


* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;

}

.clearfix::after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

body {
  background-image: url(https://images.unsplash.com/photo-1568832359672-e36cf5d74f54?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80);
  background-size: cover;
  background-position: center center;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-weight: 300;
  position: relative;
  height: 100vh;
  color: #555;
}

body::before {
  content: "";
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  background-color: #696969;
  opacity: .5;
}

.wrapper {
  width: 1000px;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  background-color: #fff;
  box-shadow: 0px 10px 50px rgba(0, 0, 0, 0.3);
  overflow: hidden;
}

.player-0-panel,
.player-1-panel {
  width: 50%;
  float: left;
  height: 600px;
  padding: 100px;
}/**********************************************
*** PLAYERS
**********************************************/

.player-name {
  font-size: 40px;
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
  font-weight: 100;
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 10px;
  position: relative;
}

.player-score {
  text-align: center;
  font-size: 80px;
  font-weight: 100;
  color: #EB4D4D;
  margin-bottom: 130px;
}

.active {
  background-color: #f7f7f7;
}

.active .player-name {
  font-weight: 300;
}

.active .player-name::after {
  content: "\2022";
  font-size: 47px;
  position: absolute;
  color: #EB4D4D;
  top: -7px;
  right: 10px;
}

.player-current-box {
  background-color: #EB4D4D;
  color: #fff;
  width: 40%;
  margin: 0 auto;
  padding: 12px;
  text-align: center;
}

.player-current-label {
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 12px;
  color: #222;
}

.player-current-score {
  font-size: 30px;
}

button {
  position: absolute;
  width: 200px;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  color: #555;
  background: none;
  border: none;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 20px;
  text-transform: uppercase;
  cursor: pointer;
  font-weight: 300;
  transition: background-color 0.3s, color 0.3s;
}

button:hover {
  font-weight: 600;
}

button:hover i {
  margin-right: 20px;
}

button:focus {
  outline: none;
}

i {
  color: #EB4D4D;
  display: inline-block;
  margin-right: 15px;
  font-size: 32px;
  line-height: 1;
  vertical-align: text-top;
  margin-top: -4px;
  transition: margin 0.3s;
}

.btn-new {
  top: 45px;
}

.btn-roll {
  top: 403px;
}

.btn-hold {
  top: 467px;
}

.dice {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 178px;
  transform: translateX(-50%);
  height: 100px;
  box-shadow: 0px 10px 60px rgba(0, 0, 0, 0.10);
}

.winner {
  background-color: #f7f7f7;
}

.winner .player-name {
  font-weight: 300;
  color: #EB4D4D;
}

JS Code

// - Part-5 : Lưu trữ điểm người chơi và kiểm tra người thắng cuộc
//   - Update số lượng điểm của người chơi hiện tại (điểm tích trữ qua các lần chơi trước + điểm của lần chơi hiện tại)
//   - Nếu điểm của người chơi >= giá trị kết thúc game : 
//     - Sửa tên người chơi đó thành "Winner"
//     - Add class "winnner" cho người chơi đó
//     - Ẩn 2 con súc sắc
//   - Nếu điểm của người chơi < giá trị kết thúc game => đổi lượt chơi

//---------------------- PART 1 //---------------------
// Truy cập vào 
const dice1 = document.querySelector("#dice-1");
const dice2 = document.querySelector("#dice-2");

const btnRoll = document.querySelector('.btn-roll')
const player1Score = document.querySelector("#score-0");
const player2Score = document.querySelector("#score-1");

const btnHold = document.querySelector(".btn-hold");

const btnNewGame = document.querySelector(".btn-new");

let activePlayer; //// định nghĩa người chơi nào đang được chơi (0-player 1 || 1-player2)
let currentScore //điểm lượt chơi hiện tại

let scores;

let isPlaying //Xem người chơi có tiếp tục được chơi Game hay không
 //true -> được chơi
 //false -> dừng chơi

function init() {
 activePlayer = 0; //cho người chơi 1 chơi trước
 currentScore = 0;
 isPlaying = true;

 scores = {
  0: 0, //đại diện cho người chơi: điểm tích lũy
  1: 0 //đại diện cho người chơi: điểm tích lũy
 }

 // Reset tên
 document.querySelector("#name-0").innerText = "Player 1";
 document.querySelector("#name-1").innerText = "Player 2";

 // Reset điểm
 document.querySelector("#score-0").innerText = 0;
 document.querySelector("#score-1").innerText = 0;

 document.querySelector("#current-0").innerText = 0;
 document.querySelector("#current-1").innerText = 0;

 // Ẩn xúc xắc
 dice1.style.display = "none";
 dice2.style.display = "none";

 // Xóa hết class active và winner
 document
  .querySelector(".player-0-panel")
  .classList.remove("active", "winner");
 document
  .querySelector(".player-1-panel")
  .classList.remove("active", "winner");

 // Thêm class active cho active player
 document
  .querySelector(`.player-${activePlayer}-panel`)
  .classList.add("active");
 
 // set lại nút thành false
   // btnRoll.disabled = false;
   // btnHold.disabled = false;
}

// hiển thị ảnh block, set cái số cho ảnh đó để hiển thị
btnRoll.addEventListener('click', function () {
 if (isPlaying) {
  // Random 2 số num1, num2 từ 1 đến 6
  let num1 = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;
  let num2 = Math.floor(Math.random() * 6) + 1;

  // Thay đổi src của ảnh theo num 1 và 2
  dice1.src = `./img/dice-${num1}.png`;
  dice2.src = `./img/dice-${num2}.png`;

  // Hiển thị ảnh lên
  dice1.style.display = "block";
  dice2.style.display = "block";

  // Cập nhật điểm
  // Trường hợp cả 2 số vừa random có giá trị != 1. Lúc này sẽ cộng dồn các giá trị thành điểm của lượt chơi hiện tại của người chơi đó
  // Trường hợp 1 trong hai số = 1, reset điểm bằng 0, đổi người chơi
  if (num1 != 1 && num2 != 1) {
   currentScore += num1 + num2;
   document.querySelector(
    `#current-${activePlayer}`
   ).innerText = currentScore;
  } else {
   nextPlayer(); //đổi người chơi
  }
 }
})

function nextPlayer() {
 // đổi người chơi
 if (activePlayer == 0) {
  activePlayer = 1
 } else {
  activePlayer = 0
 }
  // hoặc viết theo toán tử 3 ngôi: activePlayer = activePlayer == 0 ? 1 : 0
 // Ẩn 2 con xúc sắc
 // dice1.style.display = "none";
 // dice2.style.display = "none";
 
 // Chuyển classActive cho người tiếp theo - Class toggle: nếu có thì thêm vào, không có thì bỏ đi
 document.querySelector('.player-0-panel').classList.toggle('active')
 document.querySelector('.player-1-panel').classList.toggle('active')

 // reset điểm về 0
 currentScore = 0
 document.querySelector(`#current-0`).innerText = 0;
 document.querySelector(`#current-1`).innerText = 0;
}
 

// -------------------PART 5------------------------
// Lưu trữ điểm người chơi và kiểm tra người thắng cuộc
 // ấn vào nút lưu điểm, lấy giá trị điểm hiện tại cộng với giá trị điểm tích lũy
 // so sánh với giá trị mức điểm, nếu lớn hơn hoặc bằng thông báo người thắng cuộc
 // Nếu nhỏ hơn, gọi function nextplayer
btnHold.addEventListener('click', function () {
 if (isPlaying) {
  // cập nhật điểm dựa vào biến activePlayer
  scores[activePlayer] += currentScore;
  document.querySelector(`#score-${activePlayer}`).innerText =
   scores[activePlayer];

  // kiểm tra điểm với điểm mục tiêu
  // Nếu không nhập điểm thì mặc định là 100
  let finalScore = Number(document.querySelector(".final-score").value);

  if (finalScore == 0) {
   finalScore = 50;
  }
  // So sánh với điểm mục tiêu
  // Nếu >= thì tuyên bố người thắng cuộc
  if (scores[activePlayer] >= finalScore) {
   // Người chơi thắng cuộc
   document.querySelector(`#name-${activePlayer}`).innerText = "Winner!";

   // Thêm class Winner
   document
    .querySelector(`.player-${activePlayer}-panel`)
    .classList.add("winner");

   // Ẩn xúc sắc đi
   dice1.style.display = "none";
   dice2.style.dice1 = "none";

   // Khi kết thúc game, không cho ấn vào nút lắc và lưu nữa
   // btnRoll.disabled = true;
   // btnHold.disabled = true;
   isPlaying = false;

   // Còn lại thì đổi người chơi
  } else {
   // đổi người chơi - gọi function nextPlayer ra
   nextPlayer();
  }
 }
});

// Ấn vào nút game mới sẽ gọi ra init function 
btnNewGame.addEventListener('click', function () {
 init();
 console.log('hi')
})

window.onload = init();

Let’s connect!


Trang (Tee) Thao Nguyen